and function nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

and function nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm and function giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của and function.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • and function

    * kỹ thuật

    hàm nhân logic

    toán & tin:

    hàm logic AND