amp (ampere) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amp (ampere) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amp (ampere) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amp (ampere).

Từ điển Anh Việt

  • amp (ampere)

    (Tech) ampere (ampe); = amplifier