amphotony nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amphotony nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amphotony giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amphotony.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • amphotony

    * kỹ thuật

    y học:

    cường lưỡng hệ, tăng trương thần kinh giao cảm