amp-hr nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amp-hr nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amp-hr giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amp-hr.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • amp-hr

    * kỹ thuật

    ampe giờ

    điện lạnh:

    Ah