amphigory nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amphigory nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amphigory giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amphigory.

Từ điển Anh Việt

  • amphigory

    /'æmfigəri/ (amphigouri) /,æmfi'gu:ri/

    * danh từ

    lời văn vô nghĩa, lời văn phi lý

Từ điển Anh Anh - Wordnet