ample nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ample nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ample giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ample.

Từ điển Anh Việt

 • ample

  /'æmpl/

  * tính từ

  rộng, lụng thụng

  ample garments: quần áo lụng thụng

  nhiều, phong phú, dư dật

  ample resources: nguồn lợi phong phú

  to have ample time: có dư (rộng) thời gian

 • ample

  đủ đáp ứng, phong phú

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • ample

  * kỹ thuật

  dồi dào

  phong phú

  toán & tin:

  đủ đáp ứng

  cơ khí & công trình:

  thừa dư

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • ample

  more than enough in size or scope or capacity

  had ample food for the party

  an ample supply

  Antonyms: meager

  affording an abundant supply

  had ample food for the party

  copious provisions

  food is plentiful

  a plenteous grape harvest

  a rich supply

  Synonyms: copious, plenteous, plentiful, rich

  fairly large

  a sizable fortune

  an ample waistline

  of ample proportions

  Synonyms: sizable, sizeable