amp-turn nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

amp-turn nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm amp-turn giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của amp-turn.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • amp-turn

    * kỹ thuật

    ampe vòng

    điện lạnh:

    A-vg