lắp trong Tiếng Anh là gì?

lắp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lắp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • lắp

  * đtừ

  to join; to fit

  lắp một cái máy to fit a machine

  * đtừ

  to repeat

  nói lắp to stammer

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • lắp

  * verb

  to join; to fit

  lắp một cái máy: to fit a machine

  * verb

  to repeat

  nói lắp: to stammer

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • lắp

  to put together, join, assemble, load