lắp thiết bị bảo vệ mới trong Tiếng Anh là gì?

lắp thiết bị bảo vệ mới trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lắp thiết bị bảo vệ mới sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lắp thiết bị bảo vệ mới

    * ngđtừ

    recap