lắp cạp vành trong Tiếng Anh là gì?

lắp cạp vành trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lắp cạp vành sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lắp cạp vành

    * dtừ

    tyring