lắp vào trong Tiếng Anh là gì?

lắp vào trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lắp vào sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lắp vào

    join to, assemble to

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lắp vào

    to put in, install