lắp sẵn trong Tiếng Anh là gì?

lắp sẵn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lắp sẵn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lắp sẵn

    prefabricated; built-in