lắp đúng trong Tiếng Anh là gì?

lắp đúng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lắp đúng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lắp đúng

    * dtừ

    truth