lắp máy trong Tiếng Anh là gì?

lắp máy trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lắp máy sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lắp máy

    assemble, mount a machine