lắp đặt trong Tiếng Anh là gì?

lắp đặt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lắp đặt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lắp đặt

    to fit up; to install

    nơi đó được lắp đặt tất cả những tiện nghi hiện đại the place has been fitted up with all modern conveniences

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lắp đặt

    to built, set up, install