lắp bắp trong Tiếng Anh là gì?

lắp bắp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lắp bắp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lắp bắp

    to stammer; to stutter; to sputter; to mumble

    lắp bắp xin lỗi to stammer out an excuse

    nó lắp bắp mấy lời cám ơn rồi chuồn mất he mumbled a few words of thanks and ran off

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lắp bắp

    to stammer, stutter, sputter, mumble