lắp ráp trong Tiếng Anh là gì?

lắp ráp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lắp ráp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lắp ráp

    to assemble

    xưởng lắp ráp fitting-shop

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lắp ráp

    to assemble