lắp lại trong Tiếng Anh là gì?

lắp lại trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lắp lại sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lắp lại

    repeat, reiterate

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lắp lại

    repeat, reiterate