lắp hình trong Tiếng Anh là gì?

lắp hình trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lắp hình sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lắp hình

    (trò chơi) jigsaw puzzle