lắp ghép trong Tiếng Anh là gì?

lắp ghép trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lắp ghép sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lắp ghép

    put together

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lắp ghép

    put together