lắp đèn trong Tiếng Anh là gì?

lắp đèn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lắp đèn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lắp đèn

    install electric light