lắp đạn trong Tiếng Anh là gì?

lắp đạn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lắp đạn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lắp đạn

    load ammunition

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lắp đạn

    to load a gun