lắp bản lề vào cửa trong Tiếng Anh là gì?

lắp bản lề vào cửa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lắp bản lề vào cửa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lắp bản lề vào cửa

    to fit hinges into a door