lắp khít trong Tiếng Anh là gì?

lắp khít trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lắp khít sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lắp khít

    * thngữ

    to tumble in