lắp vào để trong Tiếng Anh là gì?

lắp vào để trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lắp vào để sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lắp vào để

    * ngđtừ

    socket