lắp chấn song nhọn đầu trong Tiếng Anh là gì?

lắp chấn song nhọn đầu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lắp chấn song nhọn đầu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lắp chấn song nhọn đầu

    * ngđtừ

    spike