lắp bộ phận thăng bằng vào trong Tiếng Anh là gì?

lắp bộ phận thăng bằng vào trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lắp bộ phận thăng bằng vào sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lắp bộ phận thăng bằng vào

    * ngđtừ

    stabilise