lắp mộng trong Tiếng Anh là gì?

lắp mộng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lắp mộng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lắp mộng

    to mortise, dovetail