lắp đường dây trong Tiếng Anh là gì?

lắp đường dây trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lắp đường dây sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lắp đường dây

    wiring