lắp lưỡi lê trong Tiếng Anh là gì?

lắp lưỡi lê trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lắp lưỡi lê sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lắp lưỡi lê

    to fix bayonets