lắp nhíp trong Tiếng Anh là gì?

lắp nhíp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lắp nhíp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lắp nhíp

    * ngđtừ

    spring