lắm vẻ trong Tiếng Anh là gì?

lắm vẻ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lắm vẻ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lắm vẻ

    * ttừ

    varied