lắm lông trong Tiếng Anh là gì?

lắm lông trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lắm lông sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lắm lông

    * dtừ

    pilosity