lắm người trong Tiếng Anh là gì?

lắm người trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lắm người sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lắm người

    populous, with many people

    lắm người nhiều điều so many men so many minds