lắm diều trong Tiếng Anh là gì?

lắm diều trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lắm diều sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lắm diều

    to talk a lot; talkative