lắm trứng rận trong Tiếng Anh là gì?

lắm trứng rận trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lắm trứng rận sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lắm trứng rận

    * ttừ

    nitty