lắm nhọt trong Tiếng Anh là gì?

lắm nhọt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lắm nhọt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lắm nhọt

    * ttừ

    carbuncular