lắm trò trong Tiếng Anh là gì?

lắm trò trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lắm trò sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lắm trò

    fussy; overparticular; pernickety

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lắm trò

    fussy, over-particular