lắm đều trong Tiếng Anh là gì?

lắm đều trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lắm đều sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lắm đều

    * dtừ

    talkativeness