lắm tài trong Tiếng Anh là gì?

lắm tài trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lắm tài sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lắm tài

    many skilled