lắm mưu kế trong Tiếng Anh là gì?

lắm mưu kế trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lắm mưu kế sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lắm mưu kế

    * ttừ

    designing