lắm chuột trong Tiếng Anh là gì?

lắm chuột trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lắm chuột sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lắm chuột

    * ttừ

    mousy