lắm kẻ trong Tiếng Anh là gì?

lắm kẻ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lắm kẻ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lắm kẻ

    many people