lắm mánh khóe trong Tiếng Anh là gì?

lắm mánh khóe trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lắm mánh khóe sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lắm mánh khóe

    * ttừ

    twisty, crafty