lắm lắm trong Tiếng Anh là gì?

lắm lắm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lắm lắm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lắm lắm

    very, very much

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lắm lắm

    very, very much