lắm nhời trong Tiếng Anh là gì?

lắm nhời trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lắm nhời sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lắm nhời

    talkative