lắm sãi không ai đóng cửa chùa trong Tiếng Anh là gì?

lắm sãi không ai đóng cửa chùa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lắm sãi không ai đóng cửa chùa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lắm sãi không ai đóng cửa chùa

    * tục ngữ

    everybody's business is nobody's business