lắm lúc trong Tiếng Anh là gì?

lắm lúc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lắm lúc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lắm lúc

    often, several times, many a time