lắm tiền trong Tiếng Anh là gì?

lắm tiền trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lắm tiền sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • lắm tiền

  to have a lot of money, to be in the money, to have money to burn, to coin money

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • lắm tiền

  * adj

  to have a lot of money

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • lắm tiền

  to have a lot of money