lắm trứng chấy trong Tiếng Anh là gì?

lắm trứng chấy trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lắm trứng chấy sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lắm trứng chấy

    * ttừ

    nitty